+45 98 38 18 44 [email protected]

STERKE A/S – salgs- og leveringsbetingelser
april 2024

_____________________________________________________________

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Leveringsbetingelser.

Levering er Ex Works STERKE A/S Incoterms 2020, medmindre andet er aftalt.

Følgende almindelige leveringsbetingelser er gældende, medmindre det er fraveget i nærværende ”salgs- og leveringsbetingelser”, dog således, at nærværende salgs- og leveringsbetingelser har forrang:

Det præciseres ang. mangler, at enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for købers regning og risiko. Desuden præciseres det, at indgreb i andet end det leverede ikke er inkluderet ved evt. mangel udbedring.

I forbindelse med udbedring af mangler, skal køber sikre, at produktet leveret af STERKE A/S skal være tilgængelig. Enhver omkostning forbundet med at gøre produktet leveret af STERKE A/S tilgængeligt for udbedring, er STERKE A/S uvedkommende. STERKE A/S kan afvise at udbedre produktet, hvis dette ikke er frit tilgængeligt.

STERKE A/S´ garanti er 12 måneder fra levering af nye produkter.

Der ydes kun garanti ifm. med reparationer når det er skriftlig aftalt.

Generelle vilkår og betingelser

STERKE A/S vil efter bedste evne rådgive køber med hensyn til valg af produkter dog således, at sådan teknisk rådgivning eller bistand som ydes, ikke påfører, STERKE A/S ansvar eller forpligtigelser for sådan ydet rådgivning.

Såfremt køber ikke kan kreditgodkendes af STERKE A/S, forbeholder STERKE A/S sig ret til at kræve betalingssikkerhed i form af bankgaranti eller betaling aconto forud.

Ved manglende eller forsinket betaling forbeholder STERKE A/S sig ret til at annullere kontrakten, standse arbejdet eller udskyde leveringen efter STERKE´s valg.

Enhver immateriel rettighed til ydelserne leveret af STERKE A/S skal uden anden aftale tilhøre STERKE A/S.

Det erstatningsansvar som STERKE A/S kan idømmes er begrænset til ordre summen, dog max. DKK 5.000.000 i hvert enkelt skadestilfælde. En række uheld der kan føres tilbage til samme fejl, betragtes i denne forbindelse som et enkelt skadestilfælde.

STERKE A/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tidstab, avance tab eller andre indirekte tab (konsekvensskader) uanset om mangler/skader måtte skyldes grov uagtsomhed, ligesom STERKE A/S ikke er ansvarlig for omkostninger forbundet med demontering af øvrige genstande i forbindelse med mangelsudbedringen.

STERKE A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte (ejendomsforbehold), indtil betaling er sket i fuld udstrækning inkl. eventuelle renter og omkostninger.

Forbehold.

Der tages forbehold for mellemsalg, prisstigninger fra underleverandører samt for ændringer i afgifter, toldsatser, valutakurser og råvarepriser.

Hvis leveringen, montagen, idriftsættelsen og/eller aflevering forsinkes grundet forhold som er STERKE A/S uvedkommende, forbeholder STERKE A/S sig ret til fuld betaling max. 60 dage fra ordre.

Tilbuddets gyldighed

20 dage fra afsendelse.

Enhver uoverensstemmelse imellem STERKE A/S og køber herunder om kontraktens indhold eller fortolkning skal afgøres efter dansk ret, og som værneting er aftalt Civilretten i Aalborg.

 

Sterke A/S | Langerak 8 | DK-9220 Aalborg Ø | +45 98 38 18 44 | [email protected] | www.sterke.dk | VAT No: DK 33 16 36 65